lunes, 30 de enero de 2017

Organización - Antolaketa


GURASOENTZAKO INFORMAZIO LIBURUXKA
CURSO ESCOLAR 
2016 / 2017
IKASTURTEA
INFORMACIÓN A PADRES Y MADRES


buenosairesgallarta.blogspot.es


ABISU EDO KONTSULTARAKO TELEFONOAK
TELÉFONOS  PARA AVISOS O CONSULTAS
ZUZENDARITZADIRECCIÓN   946363076 / 688851988
Whatsapp 688851988
   

GURASOEN HARRERARAKO ORDUAK
HORARIO ATENCIÓN A PADRES/MADRES

ZUZENDARITZADIRECCIÓN
Eskola orduetan Horario lectivo

IRAKASLERIAPROFESORADO
Asteartero 9:00etatik 10:00etara
Martes de  9:00h a 10:00h

GURASO ELKARTEA
ASOCIACIÓN MADRES/PADRES DE ALUMNOS/AS
(AMPA)
Hilero  1. osteguna
10:00etatik 11:00etara
Primer jueves de cada mes
de 10:00h a 11:00h

JANTOKIA COMEDOR
Jantokiari buruzko informazioa behar izanez gero, zuzendaritzara jo
En caso de necesitar alguna información referente al comedor, consultar en dirección.
ORDUTEGIA HORARIO

GOIZEZ MAÑANA
ARRATSALDEZ TARDE
10:00 – 13:30
15:00 – 16:30
ORDUTEGI TRINKOA JORNADA INTENSIVA
 9:30 – 13:30
(15:00 jantokiko erabiltzailentzat usuarios/as de comedor)
EBALUAZIO TXOSTENEN EGUTEGIA
CALENDARIO DE INFORMES DE EVALUACIÓN

HAUR HEZKUNTZA
EDUCACIÓN INFANTIL
LEHEN HEZKUNTZA
EDUCACIÓN PRIMARIATXOSTENAK
INFORMES

OTSAILA
FEBRERO


TXOSTENAK
INFORMES
ABENDUA
DICIEMBRE

MARTXOA
MARZO

EKAINA
JUNIO
EKAINA
JUNIO

 

ZUZENDARITZA TALDEA EQUIPO DIRECTIVOZUZENDARIA DIRECTOR: RAFAEL CANTERA CONDE
IKASKETA BURUA JEFA DE ESTUDIOS: Mª VICTORIA PUERTOLLANO BALBUENA
IDAZKARIA SECRETARIO:  CARLOS HERNANDO MARTIN


PEDAGOGI BATZORDEA COMISIÓN PEDAGÓGICAZUZENDARIA DIRECTOR: RAFAEL CANTERA CONDE
IKASKETA BURUA JEFA DE ESTUDIOS:Mª VICTORIA PUERTOLLANO BALBUENA
IDAZKARIA SECRETARIO: CARLOS HERNANDO MARTIN

HAUR HEZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL

KOORDINATZAILEA COORDINADORA: SOLEDAD ALLUE HERMOSILLA

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA

KOORDINATZAILEAK COORDINADORES


LEHEN ZIKLOA PRIMER CICLO: MIREYA FERNADEZ LOPEZ
BIGARREN ZIKLOA SEGUNDO CICLO: ANA Mª LOPEZ VARELA
HIRUGARREN ZIKLOA TERCER CICLO: JON SALMANTON COCA

 

KURTSO EZBERDINETAKO TUTOREAK ETA
BESTELAKO IRAKASLEAK
 TUTORAS/ES Y PROFESORADO DE LOS DISTINTOS CURSOSHAUR HEZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL

GENTZANE FURIOL FERNANDEZ  2 Urte Años
SUSANA CARDOSO CANALES  3 Urte Años
ISABEL SANZ LOPEZ  4 Urte Años
Mª CARMEN UNGIL HERMIDA  5 Urte Años
LARRAITZ RIQUE JAUREGUI 5 Urte Años
                                                                                          

LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN PRIMARIA
LEHEN ZIKLOA PRIMER CICLO

BEATRIZ BLANCO LOSADA 1. MailaNivel
AITZIBER BASOZABAL MENDIGUREN  2. MailaNivel
JON MIRAVALLES HERNANDEZ 2. MailaNivel

BIGARREN ZIKLOA SEGUNDO CICLO

ADORACIÓN BARAJAS MERAYO 3. MailaNivel
Mª CARMEN ALONSO GARCIA  4. MailaNivel
JON MIRAVALLES HERNANDEZ
HIRUGARREN ZIKLOA TERCER CICLO

CARLOS HERNANDO MARTIN 5. MailaNivel
ANA SARASOLA AMUNDARAIN 6. MailaNivel


IRAKASLE ESPEZIALISTAK PROFESORES/AS ESPECIALISTAS

MUSIKA MÚSICA: SOLEDAD ALLUE HERMOSILLA
INGELESA INGLÉS: ANA Mª LOPEZ VARELA  
HEZIKETA FISIKOA EDUCACIÓN FÍSICA: JON SALMANTON COCA
ERLIJIOA RELIGIÓN: VERONICA MOMEÑE BILBAOHEZKUNTZA PREMIA BEREZIKO LAGUNTZA IRAKASLEAK
PROFESOR/A DE APOYO NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

MIREYA FERNANDEZ LOPEZ (PT)

2 URTEKO LAGUNTZAILEA AUXILIAR AULA 2 AÑOS

EIDER SAIZ RUIZ

LOGOPEDA: AITZIBER ALONSO PEREZ

HEZKUNTZA LAGUNTZA ESPEZIALISTA (HLE)
ESPECIALISTA APOYO EDUCATIVO (EAE)
IGONE MARTINEZ DE ALBENIZ KORTABARRIA
IRUNE ABARZUZA OREGUI

AHOLKULARIA CONSULTORA

Mª VICTORIA PUERTOLLANO BALBUENA
JANTOKI ARDURADUNA ENCARGADA COMEDOR

Mª CARMEN UNGIL HERMIDA IKASTETXEKO HEZKUNTZ PROIEKTUAREN HELBURU OROKORRAK·       Ikasleen gaitasun guztiak (sozialak, kognitiboak, afektiboak, motoreak...) agertarazi eta garatu beharrezko edukien ikaskuntzaren bitartez, ikaslea, dagokion neurrian, gizartean murgil dadin elkarlana eta ikuspegi kritiko batekin.

·       Ondorengo baloreak gain hartu eta defendatu: lagunkidetasuna, parekotasuna, besteekiko errespetua, elkarrrizketa, erantzunkizuna, tolerantzia...

·       Hasieratik euskeraren erabilpena bizkortu eremu guztietan, komunikabide eta ikaskuntzarako hizkuntza bezala.

·       Ohizko ekintzetan ikasleen autonomia garatu, jarrera kritikoak eta iniziatiba landuz.

·       Curriculum barruan hezkuntz ekintzak programatu, gure ingurunea ezagutu, errespetatu eta bere zaintzan parte hartzeko.


OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO

·       Descubrir y desarrollar todas las capacidades del alumnado (sociales, cognitivas, afectivas, motrices...) por medio del aprendizaje de contenidos funcionales, que posibiliten la incorporación crítica y cooperativa al medio social correspondiente al nivel evolutivo.

·       Asumir y defender  entre otros los valores de solidaridad, igualdad, respeto a los/as demás, diálogo, responsabilidad, tolerancia...

·       Fomentar el uso del euskera desde los primeros niveles y en todos los ámbitos como lengua de comunicación y aprendizaje.

·       Desarrollar la autonomía del alumnado en las actividades habituales, fomentando actitudes críticas y toma de iniciativas.

·       Programar acciones educativas dentro del Currículo, dirigidas al conocimiento, respeto y participación en nuestro entorno sociocultural.

GARRANTZITSUAK DIREN GAIAK KONTUTAN HARTZEKO

Eskolan zein etxean lortu beharreko ohiturak:   

·     Jendearekiko errespetoa.
·     Gorputzaren garbitasuna eta zainketa.
·     Puntualitatea.
·     Ohitura osansugarriak.
·     Elikadura kontrolatu.
·     Materialaren zainketa.
·     Arauak errespetatzea.
·     Elkartasuna.
·     Irakurtzeko ohitura.
·     Telebista, mugikorra, bideo-jolasen, erabilpenaren denbora mugatu.
·     Ingurugiroa ez erasotzea.


Kontuan izan behar duzue haurren heziketa gehien bat etxean garatzen dela eta besteok laguntzaileak garela.


TEMAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA

Hábitos a conseguir tanto en la escuela como en casa:

·     Respeto a uno mismo/a y a los demás.
·     Cuidado y limpieza del cuerpo.
·     Puntualidad.
·     Adquisición de hábitos saludables.
·     Controlar la alimentación.
·     Cuidado del material.
·     Respeto de las normas establecidas.
·     Solidaridad. 
·     Lectura diaria.
·     Limitar el tiempo de uso de la televisión, video-juegos, móvil…
·     Respeto al Medioambiente.Tenéis que tener en cuenta que la educación de vuestros hijos/as se lleva a cabo principalmente en casa y el resto colaboramos en ese desarrollo.


No hay comentarios: